9 december 2008 ben ik bij het Fonds BKVB in Amsterdam geweest om het idee van de Peanotoren te presenteren.

Het is helaas niet gelukt om subsidie te krijgen dus zal ik het op een andere manier moeten doen.

 

Is er iemand die een idee heeft om dit unieke en bovenal een eerbetoon aan Peano te realiseren? 

 

 

 

Motivatie werk.

Vanuit het realisme ben ik sinds jaren steeds meer opzoek naar structuren in de natuur.

Op mijn zoektocht kwam ik in aanraking met de Chaostheorie van Cuiseppe Peano

(1850-1908). De chaos theorie, met als uitwerking de z.g. fractals gaven mijn zoektocht naar chaos en orde in de natuur duidelijk richting.

Vooral de uitwerking tot de vlakvullende kromme en het eiland van Peano hielp hierbij.

Sinds zeven jaar onderzoek ik de mogelijkheden om fractals toe te passen in mijn werk.

Behalve gelaagdheid op linnen aan te brengen, ben ik van af begin 2007 ook bezig om deze mogelijkheden driedimensionaal toe te passen.

Behalve in kleinere draadsculpturen heeft dit zich ook gemanifesteerd in een werk wat bedoelt is om op een groot formaat (landmark) te worden uitgevoerd.

Ik heb het hier over de toren (folie) van Peano. Peano als grote inspirator van het creatief denken.

Als landmark zie ik hem staan in een geordend landschap b.v. langs een kanaal, zodat ook ruimtelijk de  horizontale met verticale worden verbonden. De vergelijking kan worden gemaakt met de vroegere BB torens in het landschap.

 

Uitvoering.

De toren met een grondvlak van 5,10 x 6,10 mtr. en een hoogte van 27 mtr. Kan worden gemaakt van verschillende materialen. Prefabbeton en / of staal zijn de meest voor de hand liggende materialen. Een constructeur zal hier een belangrijke stem in hebben.

De buitenzijde zal wit / leemkleurig zijn met kaderlijnen in bruin, om de openingen en vlakken met elkaar te verbinden. De binnenzijde zal worden beschilderd met de fractals zoals door Peano bedoelt en door mij geïnterpreteerd. Samen met de openingen en naar binnen getrokken vlakken zal dit aan de binnenzijde het gevoel van geordende chaos versterken.

De toren wordt d.m.v. een trap toegankelijk gemaakt die langs de binnenzijde van de buitenwand omhoog lopen. De treden zullen volgens de geldende regelgeving worden aangebracht, echter de draagconstructie van de trede zal weer voldoen aan de uitgangspunten van de chaos theorie.

In combinatie met een wisselende belichting ontstaat een landmark die verschillende emoties en gevoelens oproept. Op deze wijze wordt een vierde dimensie aan de uitingen van de  chaos theorie toegevoegd.

 

 

On 9 December 2008 I visited the Fonds BKVB in Amsterdam to present the idea of ​​the Peano Tower.

Unfortunately it has not been possible to get a subsidy so I will have to do it in a different way.

Is there anyone who has an idea to realize this unique and above all a tribute to Peano?

Motivation work.

From realism, I have been looking for more and more structures in nature for years.

On my search I came into contact with the Chaos theory of Cuiseppe Peano

(1850-1908). The chaos theory, with the effect of the so-called fractals, clearly directed my search for chaos and order in nature.

Especially the elaboration to the flat-filling curve and the island of Peano helped.

For seven years I have been exploring the possibilities to apply fractals in my work.

In addition to laying layering on linen, I am also starting from the beginning of 2007 to apply these possibilities three-dimensionally.

In addition to smaller wire sculptures, this has also manifested itself in a work that is meant to be performed on a large format (landmark).

I am talking about the Peano tower (foil). Peano as a great inspiration for creative thinking.

As a landmark I see him standing in an ordered landscape, e.g. along a channel, so that the horizontal can also be connected vertically. The comparison can be made with the former BB towers in the landscape.

Performance.

The tower with a ground surface of 5.10 x 6.10 m. and a height of 27 meters. Can be made of different materials. Precast concrete and / or steel are the most obvious materials. A constructor will have an important voice in this.

The outside will be white / loamy with frame lines in brown, to connect the openings and surfaces. The inside will be painted with the fractals as meant by Peano and interpreted by me. Together with the openings and inwardly drawn surfaces this will strengthen the feeling of ordered chaos on the inside.

The tower is d.m. a staircase made accessible that runs upwards along the inside of the outer wall. The steps will be installed according to the applicable regulations, but the supporting structure of the step will again meet the starting points of the chaos theory.

In combination with a changing lighting, a landmark arises that evokes different emotions and feelings. In this way a fourth dimension is added to the expressions of chaos theory.